Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

028-2020/ПС - Отворен(а), Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция-Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за инсталация за очистване на димни газове на ПГ№ 4,ПГ№5 и ПГ№7 в Топлофикация Русе ЕАД по проект

СРОК за подаване на оферти17.03 2020

025-2020/ПС - Отворен(а), Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция-Изграждане на система за непрекъснат мониторинг на емисиите след инсталация за очистване на димни газове по техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти12.03 2020

019-2020/ПС - Отворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция -Монтаж на възли и системи -2- Монтаж на възли и системи по техническото задание и проекти

СРОК за подаване на оферти04.03 2020

023-2020/ПД - Отворен(а), Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на дюзи – по техническо задание

СРОК за подаване на оферти10.03 2020

020-2020/ПД - Отворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка на материали, възли и системи –1.Доставка на шамотни и керамоперлитни тухли.2.Доставка на мертел.3.Доставка на огнеупорен бетон.4.Доставка на огнеупорна замазка.5.Доставка на минерална вата по спецификация за Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти09.03 2020

017-2020/ПД - Отворен(а), Доставка на 600т. карбамит /урея/ за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти28.02 2020

016-2020/ПД - Отворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка на възли и системи –1.Доставка на осем бр.ротационни дозатора(турникети) за дозиране на смлян въглищен прах от бункери към система за пневмотранспорт на К 5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание.2. Доставка на два бр. кислородомери за измерване на кислород в димни газове на К5 в Топлофикация Русе ЕАД

СРОК за подаване на оферти27.02 2020