Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2022г.
(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет)
0
ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА
ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД
към 31 Декември 2022г.
С ъ д ъ р ж а н и е
Индивидуален Отчет за финансовото състояние стр. 1
Индивидуален Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход стр. 2
Индивидуален Отчет за паричните потоци стр. 3
Индивидуален Отчет за промените в собствения капитал стр. 4
Пояснителни сведения към индивидуалния финансов отчет стр. 5-44
Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2022г.
(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет) 1
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ " АД
(в хиляди лева)
Бележка 31 декември
2022 г.
31 декември
2021 г.
АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини съоръжения, оборудване 3 72 234 54 778
Нематериални активи 4 6 6
Инвестиционни имоти 5 1 088 1 088
Инвестиции в дъщерни предприятия 6 6 092 6 092
Търговски и други вземания 7 4 167 13 494
Отсроченени данъци 8 4 212 5 832
Общо нетекущи активи 87 799 81 290
Текущи активи
Търговски и други вземания 7 44 446 79 138
Материални запаси 9 338 605 83 093
Пари и парични еквиваленти 10 1 947 614
Общо текущи активи 384 998 162 845
Общо АКТИВИ 472 797 244 135
КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Капитал и резерви
Регистриран капитал 11 28 349 28 349
Преоценъчен резерв 12 25 850 26 439
Други резерви 13 17 613 17 724
Натрупана печалба /загуба 14 (8274) (23384)
Общо капитал и резерви 63 538 49 128
Нетекущи пасиви
Финансирания 15 1 198 1 266
Задължения към финансови предприятия 16 8 741 10 120
Провизии за задължения 17 26 486 26 674
Търговски и други задължения 18 170 758 39 133
Общо нетекущи пасиви 207 183 77 193
Текущи пасиви
Финансирания 15 68 68
Задължения към финансови предприятия 16 1 379 1 379
Провизии за задължения 17 451 166
Търговски и други задължения 18 200 007 116 049
Данъчни задължения 19 171 152
Общо текущи пасиви 202 076 117 814
Общо ПАСИВИ 409 259 195 007
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ 472 797 244 135
Съставител:........................ Изпълнителен директор:.......................
Павлина Петрова Севдалин Желев
Дата на съставяне: 06.03.2023г.
Одиторско дружество Регистриран одитор, отговорен за одита
„Актив“ ООД с рег.No 005 Надя Костова(диплом No 0207)
Надя Костова - управител
Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2022г.
(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет) 2
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН
ДОХОД
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ " АД
(в хиляди лева)
Бележка 31 декември
2022 г.
31 декември
2021 г.
Приходи от продажби 20 132 208 87 333
Други приходи от дейността 21 1 704 8 532
Използвани суровини, материали и
консумативи 22 (86606) (52505)
Разходи за персонала 23 (10904) (8760)
Разходи за амортизации 24 (3625) (4806)
Доставени услуги 25 (4726) (3775)
Други разходи за дейността 26 (50380) (43479)
Стойност на продадени активи 27 (84) (8987)
Провизии при пенсиониране и бъдещи
задължения (59) (26140)
Печалба от дейността (22472) (52587)
Финансови приходи 28 50 648 19 508
Финансови разходи 29 (12036) (8190)
Печалба/ загуба/ преди данъчно облагане 16 140 (41269)
Разход за данък 30 (1619) 4 119
Печалба /загуба/ след облагане с данъци 14 521 (37150)
Друг всеобхватен доход/ (Друга всеобхватна
загуба):
Компоненти, които не се рекласифицират в
печалбата или загубата:
Преоценки на задълженията по планове с
дефинирани доходи (111) (129)
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна
загуба) за годината, нетно от данъци (111) (129)
Общо всеобхватен доход за годината 14 410 (37279)
Съставител:........................ Изпълнителен директор:.......................
Павлина Петрова Севдалин Желев
Дата на съставяне: 06.03.2023г.
Одиторско дружество Регистриран одитор, отговорен за одита
„Актив“ ООД с рег.No 005 Надя Костова(диплом No 0207)
Надя Костова - управител
Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2022г.
(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет) 3
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ " АД
(в хиляди лева)
31 декември
2022 г.
31 декември
2021 г.
Паричен поток от основна дейност
Парични постъпления от клиенти 173 767 150 987
Парични плащания на доставчици (346496) (171473)
Парични плащания на персонал и осигурителни
организации (9073) (7062)
Парични потоци формирани от платени данъци (51739) (13756)
Други постъпления/ плащания за основна дейност 247 969 56 231
Нетни парични потоци от основна дейност 14 428 14 927
Парични потоци от инвестиционна дейност
Закупуване на машини, оборудване (10009) (13297)
Постъпления от продажби на активи /ДА/ 0 0
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (10009) (13297)
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от получени заеми 0 549
Плащания за главници по заеми (1373) (687)
Парични потоци от дивиденти 0 (283)
Плащания за лихви, комисионни и други (1710) (878)
Други парични потоци от финансова дейност (3) (3)
Нетни парични потоци от финансова дейност (3086) (1302)
Нетно изменение/увеличение на паричните
наличности и еквиваленти през целия период 1 333 328
Парични наличности и еквиваленти към
началото на периода 614 286
Парични наличности и еквиваленти в края на
периода /виж бележка 8/ 1 947 614
Съставител:........................ Изпълнителен директор:.......................
Павлина Петрова Севдалин Желев
Дата на съставяне: 06.03.2023г.
Одиторско дружество Регистриран одитор, отговорен за одита
„Актив“ ООД с рег.No 005 Надя Костова(диплом No 0207)
Надя Костова - управител
Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2022г.
(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет) 4
съгторски доклад от дата ....................................
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ " АД
(в хиляди лева)
Регистриран
капитал
Други
Резерви
Преоценъчен
резерв
Натрупана
печалба/загуба Общо
Салдо към 1 януари 2022
г. 28 349 17 724 26 439 (23384) 49 128
Печалба за годината 14 521 14 521
Друг всеобхватен доход: (111) (589) 589 (111)
Общо всеобхватен доход
за годината 0 (111) (589) 15 110 14 410
Други изменения в
собствения капитал 0
Салдо към 31 декември
2022 г. 28 349 17 613 25 850 (8274) 63 538
Салдо към 1 януари 2021
г. 28 349 17 853 26 461 14 027 86 690
Печалба за годината (37150) (37150)
Друг всеобхватен доход (129) (22) 22 (129)
Общо всеобхватен доход
за годината 0 (129) (22) (37128) (37279)
Други изменения в
собствения капитал (283) (283)
Салдо към 31 декември
2021 г. 28 349 17 724 26 439 (23384) 49 128
Съставител:........................
Павлина Петрова
Изпълнителен директор:.......................
Севдалин Желев
Дата на съставяне: 06.03.2023г.
Заверил съгласно одиторски доклад от дата : верил съгласно одиторски доклад от дата : ски доклад от дата .
Одиторско дружество Регистриран одитор, отговорен за одита
„Актив“ ООД с рег.No 005 Надя Костова(диплом No 0207)
Надя Костова - управител
.................................