Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2023г.
(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет)
0
ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА
ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД
към 31 Декември 2023г.
С ъ д ъ р ж а н и е
Индивидуален Отчет за финансовото състояние стр. 1
Индивидуален Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход стр. 2
Индивидуален Отчет за паричните потоци стр. 3
Индивидуален Отчет за промените в собствения капитал стр. 4
Пояснителни сведения към индивидуалния финансов отчет стр. 5-44
Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2023 г.
(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет) 1
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ " АД
(в хиляди лева) Бележка 31 декември
2023 г.
31 декември
2022 г.
АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини съоръжения, оборудване 3 83 071 72 234
Нематериални активи 4 11 6
Инвестиционни имоти 5 1 110 1 088
Инвестиции в дъщерни предприятия 6 6 092 6 092
Търговски и други вземания 7 92 456 4 167
Отсроченени данъци 8 8 742 4 212
Общо нетекущи активи 191 482 87 799
Текущи активи
Търговски и други вземания 7 102 529 44 446
Материални запаси 9 167 952 338 605
Пари и парични еквиваленти 10 1 310 1 947
Общо текущи активи 271 791 384 998
Общо АКТИВИ 463 273 472 797
КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Капитал и резерви
Регистриран капитал 11 28 349 28 349
Преоценъчен резерв 12 25 806 25 850
Други резерви 13 17 583 17 613
Натрупана печалба /загуба 14 (49 922) (8 274)
Общо капитал и резерви 21 816 63 538
Нетекущи пасиви
Финансирания 15 1 129 1 198
Задължения към финансови предприятия 16 7 361 8 741
Провизии за задължения 17 26 540 26 486
Търговски и други задължения 18 198 529 170 758
Общо нетекущи пасиви 233 559 207 183
Текущи пасиви
Финансирания 15 68 68
Задължения към финансови предприятия 16 1 380 1 379
Провизии за задължения 17 406 451
Търговски и други задължения 18 205 729 200 007
Данъчни задължения 19 315 171
Общо текущи пасиви 207 898 202 076
Общо ПАСИВИ 441 457 409 259
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ 463 273 472 797
Съставител:…………………... Изпълнителен директор:…………………..
Павлина Петрова Севдалин Желев
Дата на съставяне: 26.02.2024г.
Одиторско дружество Регистриран одитор, отговорен за
одита
„Актив“ ООД с рег.№ 005 Надя Костова(диплом № 0207)
Надя Костова - управител
Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2023 г.
(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет) 2
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН
ДОХОД
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ " АД
(в хиляди лева)
Бележка 31 декември
2023 г.
31 декември
2022 г.
Приходи от продажби 20 153 802 132 208
Други приходи от дейността 21 12 921 1 704
Използвани суровини, материали и
консумативи 22 (64 294) (86 606)
Разходи за персонала 23 (13 365) (10 904)
Разходи за амортизации 24 (3 782) (3 625)
Доставени услуги 25 (17 929) (4 726)
Други разходи за дейността 26 (54 527) (50 380)
Стойност на продадени активи 27 (116 056) (84)
Провизии при пенсиониране и бъдещи
задължения (106) (59)
Печалба от дейността (103 336) (22 472)
Финансови приходи 28 73 379 50 648
Финансови разходи 29 (16 264) (12 036)
Печалба/ загуба/ преди данъчно облагане (46 221) 16 140
Разход за данък 30 4 529 (1619)
Печалба /загуба/ след облагане с данъци (41 692) 14 521
Друг всеобхватен доход/ (Друга
всеобхватна загуба):
Компоненти, които не се рекласифицират в
печалбата или загубата:
Преоценки на задълженията по планове с
дефинирани доходи (30) (111)
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна
загуба) за годината, нетно от данъци (30) (111)
Общо всеобхватен доход за годината (41 722) 14 410
Съставител:…………………... Изпълнителен директор:…………………..
Павлина Петрова Севдалин Желев
Дата на съставяне: 26.02.2024г.
Одиторско дружество Регистриран одитор, отговорен за одита
„Актив“ ООД с рег.№ 005 Надя Костова(диплом № 0207)
Надя Костова - управител
Индивидуален Финансов отчет изготвен по МСФО, 31 декември 2023 г.
(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет) 3
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ " АД
(в хиляди лева)
31 декември
2023 г.
31 декември
2022 г.
Паричен поток от основна дейност
Парични постъпления от клиенти 108 412 173 767
Парични плащания на доставчици (81211) (346496)
Парични плащания на персонал и осигурителни
организации (11 678) (9 073)
Парични потоци формирани от платени данъци (13 969) (51 739)
Други постъпления/ плащания за основна дейност 16 597 247 969
Нетни парични потоци от основна дейност 18 151 14 428
Парични потоци от инвестиционна дейност
Закупуване на машини, оборудване (15 959) (10 009)
Постъпления от продажби на активи /ДА/ 0 0
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (15 959) (10 009)
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от получени заеми 0 0
Плащания за главници по заеми (1 373) (1 373)
Парични потоци от дивиденти 0 0
Плащания за лихви, комисионни и други (1 453) (1 710)
Други парични потоци от финансова дейност (3) (3)
Нетни парични потоци от финансова дейност (2 829) (3 086)
Нетно изменение/увеличение на паричните
наличности и еквиваленти през целия период (637) 1 333
Парични наличности и еквиваленти към началото на
периода 1 947 614
Парични наличности и еквиваленти в края на
периода /виж бележка 8/ 1 310 1 947
Съставител:…………………... Изпълнителен директор:…………………..
Павлина Петрова Севдалин Желев
Дата на съставяне: : 26.02.2024г.
Одиторско дружество Регистриран одитор, отговорен за одита
„Актив“ ООД с рег.№ 005 Надя Костова(диплом № 0207)
Надя Костова - управител