Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

099-2019/ПС - Отворен(а), Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция - Изграждане на инсталация за природен газ –преустройство -демонтаж и монтаж на съществуващо и ново оборудване в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

СРОК за подаване на оферти22.10 2019

100-2019/ПД - Отворен(а), : Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на помпи по техническо задание

СРОК за подаване на оферти25.10 2019