Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

112-2017/ПС - Отворен(а), Реконструкция на котел №5-Обособена позиция -Екранна система- Изработка и доставка на мембранни панели за пещна камера на котел № 5

СРОК за подаване на оферти20.11 2017