Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

065-2018/ПС - Отворен(а), Проектиране,доставки и изграждане на система за мониторинг и управление на инсталация за очистване на димни газове от серни окиси, генерирани от парогенератори ст.№4 и ст.№5 в ТЕЦ Русе Изток по техническо задание

СРОК за подаване на оферти28.05 2018

056-2018/ПС - Отворен(а), Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции

СРОК за подаване на оферти04.06 2018

066-2018/ПД - Отворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на 4 броя ниско емисионни горелки по конструктивна документация

СРОК за подаване на оферти18.06 2018

057-2018/ПД - Отворен(а), Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции-Позиция Доставка материали-Доставка на трошен камък 15000т.фракция 5-63мм

СРОК за подаване на оферти28.05 2018