Всички обществени поръчки

Номер

Име

Статус

Дата на създаване

020-2017/КСДемонтаж на шлаков възел, екранни тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопроводи и ширмов паропрегревател на котел 5 по техническо задание и чертежи Отворен(а)19.04.2017

019-2017/ПДДоставка на акумулаторна батерия по технически показатели , монтаж на акумулаторната батерия на място , пренастройка на съществуващия токоизправител за работа с новата батерия и въвеждане в работа Отворен(а)13.04.2017

018-2017 Проверка и калибриране на системата за непрекъснат мониторинг в Топлофикация Русе ЕАД през 2017 гЗатворен(а)10.04.2017

017-2017Текущо техническо обслужване и ремонт на булдозер ДЕТ-250 по техническо заданиеЗатворен(а)07.04.2017

016-2017Извършване на последваща проверка и калибриране на ТСИ по техническо задание и спецификацииОтворен(а)06.04.2017

015-2017/КДДоставка на 260 т. синтетична течна солна киселина по техническо задание и график.Затворен(а)04.04.2017

014-2017/КСДемонтаж на шлаков възел, екранни тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопроводи и ширмов паропрегревател на котел 5, по техническо задание и чертежиОтворен(а)31.03.2017

013-2017Изготвяне на инвестиционен технически проект и конструктивно обследване на сграда и съставяне на конструктивен доклад за обект: Инсталация за производство на пелети от биомаса на площадка на ТЕЦ Русе Изток“, по техническо заданиеЗатворен(а)17.03.2017

012-2017Доставка на дренажна арматура високо налягане за вода и пара по техническо заданиеЗатворен(а)09.03.2017

011-2017Извършване на последваща периодична метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери – по техническо задание и календарен графикЗатворен(а)06.03.2017

010-2017Доставка на моторни и индустриални масла по спецификация и графикЗатворен(а)06.03.2017

009-2017Доставка на работно облекло за служителите на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание и графикЗатворен(а)02.03.2017

008-2017/КУИзбор на фирма за отпечатване, сгъване и запечатване в плик на сметко- фактурите, отпечатване на разяснителни материали относно нормативната уредба и разнос на фактурите на клиентите на Топлофикация Русе ЕАД използващи топлинна енергия по техническо заданиеЗатворен(а)17.02.2017

007-2017Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на “Топлофикация Русе” EАДЗатворен(а)15.02.2017

006-2017“Замерване количество въглища, пристигащи с шлепове за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание” Затворен(а)01.02.2017

005-2017“Вземане и разработване на средна проба от пристигащите шлепове с въглища за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание” Затворен(а)01.02.2017

004-2017„Сервизно поддържане на три броя товаро-пътнически асансьори в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание“.Затворен(а)25.01.2017

003-2017/КУИзбор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на работници и служители от Топлофикация Русе ЕАД по определени маршрути и разписанияЗатворен(а)12.01.2017

002-2017Доставка на двупътни вентили и електрозадвижвания за абонатни станции, по зададени технически характеристики и спецификацииЗатворен(а)06.01.2017

001-2017Авариен ремонт на съществуващ водопровод от стоманени тръби  800 за дунавска вода на „Топлофикация Русе“ ЕАД по техническо задание и проектЗатворен(а)03.01.2017

027-2016/ПС"Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци, и изграждане на преградна стена на обект: „Рекултивация на нарушен терен на територията на съществуващ Сгуроотвал”Затворен(а)27.12.2016

026-2016/ПДИЗБОР НА ВЕРИГА БЕНЗИНОСТАНЦИИ, В ЦЯЛАТА СТРАНА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАДЗатворен(а)06.12.2016

025-2016Ежемесечна сервизна подръжка на система за непрекъсваем емисионен контрол по техническо заданиеЗатворен(а)01.12.2016

024-2016/КС Изграждане на навес от стоманена конструкция и ст.б. фундаменти за съхранение на суров материал от дървесни частициЗатворен(а)21.11.2016

023-2016/ПСИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, И ИЗГРАЖДАНЕ ПРЕГРАДНА СТЕНА НА ОБЕКТ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕН ТЕРЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛЗатворен(а)21.11.2016

022-2016/ПДИзграждане на навес за дървесен чипс, стоманобетонен траншей за L редлер и изравнителна стоманобетонова площадка– по техническо задание и проект Затворен(а)11.11.2016

021-2016Ежедневно почистване на обекти на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)04.11.2016

020-2016Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо заданиеЗатворен(а)20.10.2016

019-2016/КСИзграждане на разпределителен тръбопровод и присъединителен топлопровод и абонатни станции за блок Д. Христов, блок Падаревски и блок Сметана в гр. Русе – по техническо задание и проектЗатворен(а)18.10.2016

018-2016/КС: Изграждане на разпределителен тръбопровод и присъединителни топлопроводи и абонатни станции за ул. Вардар №36, ул.Вардар №32 и ул.Мехомия №6-8 в гр. Русе – по техническо задание и проектЗатворен(а)18.10.2016

017-2016/ПДИЗБОР НА ВЕРИГА БЕНЗИНОСТАНЦИИ, В ЦЯЛАТА СТРАНА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАДЗатворен(а)11.10.2016

016-2016Изследване деформационните процеси на дигите на северен сектор на Депо за неопасни отпадъци-Сгуроотвал на Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)07.10.2016

015-2016Доставка и подмяна на 124 бр. акумулаторни батерии на UPS а прахоподавачи на К7 и К8 по техническо заданиеЗатворен(а)21.09.2016

014-2016Извършване на безразрушителен контрол на метала на съоръженията в Топлофикация Русе ЕАД по техническо заданиеЗатворен(а)21.09.2016

013-2016/КДДоставка на техническа течна натриева основа (NaOH ) 250т. (+ –15%) в съответствие на БДС 2362 – 85г или еквивалент марка РД получен чрез диафрагмена електролизаЗатворен(а)20.09.2016

012-2016Реконструкция на разпределителен топлопровод от топлофикационна камера № Е-5 по ул. „Мостова“ и изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. „Мостова“, № 7, гр. Русе по техническо задание, количествена сметка и извадки от проектЗатворен(а)20.09.2016

011-2016Извършване на тестване, проверка и калибриране на газ сигнализаторни системи по техническо заданиеЗатворен(а)20.09.2016

007-2016/КДДоставка на ултразвукови топломери, по зададени технически характеристики и спецификация за топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАДЗатворен(а)16.09.2016

006-2016Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда на ул. „Духовно възраждане“, № 3, гр. Русе по техническо задание, количествена сметка и извадки от проектЗатворен(а)14.09.2016