Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

021-2019/КД - Отворен(а), Доставка на транспортна лента за гумено-лентов транспортьор за въглища по техническо задание

СРОК за подаване на оферти25.03 2019

025-2019/КУ - Отворен(а), Разработване на идеен проект на част Електро за обект Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект

СРОК за подаване на оферти01.04 2019