Отговори на често задавани въпроси

  • Чия собственост са сградните инсталации?
  • Какво влиза в сградната инсталация?
  • Кой поддържа сградните инсталации?
  • Какво включва поддръжката на сградните инсталации?
  • Как се осъществява обезвъздушаването на инсталациите за битово гореща вода?
  • Как може да се намали енергията, отдадена от инсталацията за битова гореща вода?
  • Към кого да се обърнем за съдействие и препоръки относно проблемите във вътрешните инсталации?
Съгласно чл. 140, ал. 3 от Закона за енергетиката, сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост. Собственост на "Топлофикация Русе" АД е топлопреносната мрежа и абонатните станции за битови абонати. Границата на собственост са абонатните станции.
В Наредба № Е-РД-04-1 от 12 Март 2020г. за топлоснабдяването, параграф 1 т. 3 от допълнителните разпоредби, е дефинирано, че "Инсталация в сграда" или "сградна инсталация" е съвкупността от главните вертикални и хоризонтални разпределителни тръбопроводи, включително до отоплителните тела, както и съоръжения за разпределяне и доставяне на топлинна енергия от абонатната станция до имотите на клиентите. Когато към една абонатна станция са присъединени повече от една сграда, всеки от присъединителните топлопроводи е елемент на съответната инсталация в сградата.
Поддържането на сградните инсталации е за сметка на собствениците в етажната собственост. Те трябва да поддържат инсталацията си, да извършват ремонтите по нея, но да не правят изменения, които водят до нарушаване на топлоснабдяването.
Поддръжката на сградните инсталации се състои в отстраняване на течове, ремонт и подмяна на спирателна арматура (кранове) и подмяна на топлинна изолация.
Обезвъздушаване осъществява през най – високата точка в инсталацията, която често е смесителните батерии в жилището на последния етаж. Ако поради някаква причина в това жилища не се потребява вода, съответно няма обезвъздушаване и образуваната въздушна възглавница спира циркулацията на водата. Така се често се стига до нежелан ефект и абонатите сигнализират "трябва да източвам много вода за да дойде топла". Затова ние Ви препоръчваме монтирането на ръчен или автоматичен обезвъздушител в най-високата точка на инсталацията за битово гореща вода. Искаме да Ви обърнем внимание на още един момент, който често води до проблеми с битовата гореща вода. Това са ненадеждно осигурени бойлери, перални и съдомиялни машини и др., където се осъществява смесване между битовата гореща вода и студената вода. Ние Ви препоръчваме на отклонението за имота след водомера за БГВ да се монтира възвратен клапан, което ще избави Вас и съседите от проблеми с качеството на топлата вода.
Препоръчваме Ви да направите топлинна изолация на инсталацията за БГВ, както на хоризонталните разпределителни линии в сутерена, така и на вертикалните захранващи линии, и на рециркулационните линии. Това ще доведе до намаляване на изразходваната топлинна енергия от инсталацията за БГВ респективно намаляване цената за един кубичен метър топла вода.
"Топлофикация Русе" АД чрез своите специалисти е винаги готова да извърши оглед и да даде препоръки за отстраняване на проблемите във вътрешните инсталации.
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ТОПЛОФИЦИРАНЕТО НА НОВИ СГРАДИ