Подаване на жалба


В изпълнение на Закона за опазване на околната среда „Топлофикация Русе” АД предоставя следните възможностиза изпращане на сигнали и жалби от гражданите за миризми в резултат от дейността на площадката на компанията:

  1. По поща на адрес: гр. Русе, пк. 7009, ул. „ТЕЦ Изток”, „Топлофикация Русе” АД;
  2. По електронен път чрез следната форма:
Моля, укажете допълнителна информация относно констатираните миризми (интензивно миришещи вещества), време или времеви интервал, когато са установени, местоположение и друга информация, която смятате за важна.