УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

Уважаеми клиенти на "Топлофикация Русе" АД,
Вие можете да получите коректна, точна и бърза информация по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, с доставката и фактурирането на топлинна енергия, със състоянието на партидите, месечните и изравнителните сметки за топлинна енергия, разяснения за начините на плащане на сметките, можете да подадете рекламация, както и да заплатите дължимите суми на касата.

Центъра за работа с клиенти се намира в офиса на ул. „Боримечка” №43. виж на картата с работно време от 8.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.30 часа, всеки работен ден.

ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 • УСЛУГИ САМО ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ
 • УСЛУГИ САМО ЗА СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ
 1. Приемане на заявления за включване на нови обекти и разяснения по оформянето на необходимите документи – "Топлофикация Русе" АД, ул. "Боримечка" № 43, стая № 17, телефон за контакти 082/ 883 570
 2. Приемане на заявления за промяна партиди на физически лица:
  • необходими документи за физически лица: документ за самоличност, заявление по образец за откриване или промяна на партида, копия от нотариален акт, съдебно решение, удостоверение за наследници и други документи, удостоверяващи правото на собственост или на вещно право на ползване на топлоснабдения имот.
 3. Приемане на заявления за необитаеми жилища:
 1. Приемане на заявления за включване на нови обекти и разяснения по оформянето на необходимите документи – "Топлофикация Русе" АД, ул. "Боримечка" № 43, стая № 17, телефон за контакти 082883570
 2. Приемане на заявления за промяна партиди на юридически лица:
  • необходими документи за юридически лица: документ за самоличност, заявление по образец, копия от нотариален акт и/или договор за наем със собственик, удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ.
 3. Получаване на фактури за юридически лица от сайта след подадено писмено заявление в офиса ул. "Боримечка" № 43, стая № 21 /Деловодство/
 4. Сключване на договори за продажба на топлоенергия по реда на Общите условия за стопански потребители
  • необходими документи: документ за самоличност, копие от нотариален акт или договор за наем със собственик, удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ.

За ваше улеснение, ви предоставяме Образец на протокол от Общо събрание на сграда, етажна собственост, в съответствие със Закона за управление на етажната собственост.

УСЛУГИ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

 • Информация за начина на формиране на сметките от "Топлофикация Русе" АД и фирмите за дялово разпределение, разяснения по нормативната база и приложението й за всеки конкретен случай.
 • Издаване служебни бележки за платени и неплатени задължения
 • Издаване на дубликат на сметкофактури
 • Приемане на заявления за промяна на вътрешните инсталации
 • Приемане на заявления за промяна на прогнозен дял
 • Приемане на заявления за откриване на партида за битово гореща вода
 • Приемане на заявления за дрениране на вътрешните инсталации
 • Сключване на споразумения за разсрочено плащане на просрочени задължения - "Топлофикация Русе" АД, ул.Боримечка" №43, стая №12, телефон за контакти: 082/ 883 575
  • необходими документи: документ за самоличност, споразумение по образец за плащане на просрочени задължения
 • Други услуги: отчитане прибори на клиенти, справки свързани с отчета и начисления разход, уведомяване на клиентите за дата на отчет, издаване предписания за проверка или подмяна на уреди за дялово разпределение, контролни проверки по сигнал на клиент, предоставяне на индивидуалните сметкофактури и изравнителни сметки, изготвяне справки за потреблението (чрез сайта на компанията), консултации за ефективно използване на топлинната енергия, отговор жалби, възражения, молби от клиенти на „Топлофикация Русе” АД, свързани с доставката на топлинна енергия и дяловото разпределение.

ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ КЪМ “ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД В следните пунктове:

Полезна информация