Дружеството притежава следните лицензии и сертификати: