Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода

Във връзка с изпълнение на неотложни ремонтни работи по участъци от топлопреносната мрежа и на основание Общите условия за продажба на топлинна енергия, „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява своите клиенти за:

Временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода в райони ЦЕНТЪР, ЯЛТА, ЕСПЕРАНТО, МБАЛ-Русе за периода от 22.08.2016 г...

детайли Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода

Aктуални събития и новини

Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци

Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
2016-07-13

Във връзка с изграждане на Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД кани за участие в изпълнението инсталационни, строителни и монтажни работи на обект: „Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци” в УПИ 63427.92.7, местност Под ормана в землището на Община Русе строителни фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите и притежаващи Удостоверение за изграждане на строежи от четвърта група, втора категория.

виж още

Топлозахранване и абонатна станция на сгради с идент№№. 63427.1.92.2 и 63427.1.92.3 на ул. „Доростол” №45

Топлозахранване и абонатна станция на сгради с идент№№. 63427.1.92.2 и 63427.1.92.3 на ул. „Доростол” №45
2016-04-22

“Топлофикация Русе” EАД съвместно с Борислав Борисов на основание чл.4, ал.2 от Наредба за Условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява населението на град Русе за инвестиционно намерение да извърши Топлозахранване и абонатна станция на сгради с идент №. 63427.1.92.2 и 63427.1.92.3 на ул. „Доростол” №45, гр.Русе

виж още

Програма "ИЗРЯДЕН КЛИЕНТ"