ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО В Т.Ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

1. за всички топлофикационни райони на гр. РУСЕ  за периода от 26.08.2016 г...

детайли ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО В Т.Ч. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода

..

детайли Уведомление за временно прекъсване на топлоснабдяването в т.ч. битова гореща вода

Aктуални събития и новини

Реконструкция на парогенераторите в „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”

Реконструкция на парогенераторите в „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”
2016-08-04

На основание чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, „ТОПЛОФИКАЦИЯ Русе” ЕАД обявява обществен достъп за 14 дни до информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за : „Реконструкция на парогенераторите в „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”, попадащи в преходния национален план (ПНП) на Република България за големи горивни инсталации”.

виж още

Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци

Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
2016-07-13

Във връзка с изграждане на Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД кани за участие в изпълнението инсталационни, строителни и монтажни работи на обект: „Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци” в УПИ 63427.92.7, местност Под ормана в землището на Община Русе строителни фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите и притежаващи Удостоверение за изграждане на строежи от четвърта група, втора категория.

виж още

Програма "ИЗРЯДЕН КЛИЕНТ"