ПРОГРАМА „ИЗРЯДЕН КЛИЕНТ“
НОВИТЕ ПРАВИЛА!!! от 01.07.2022 г.

Описание на програмата:
В програмата участват ежемесечно всички клиенти, използващи топлинна енергия за битови и небитови нужди, които са изпълнили едновременно следните условия:
 1.  Нямат просрочени, съдебни и присъдени задължения към „Топлофикация Русе” АД и фирмите за дялово разпределение (ФДР) до последния ден на месеца, за който се издава фактурата.
 2.  Всички уреди в имота им са с преминала метрологична проверка и са изпълнили в срок предписанията на „Топлофикация Русе” АД и ФДР за метрологична проверка и подмяна на уредите за дялово разпределение.

  • В случай на неизпълнение на условието по т.2, клиентът възстановява правото да участва в програмата „Изряден клиент” от месеца, следващ месеца, в който е изпълнил предписанията и отговаря на другите условия на програмата.

 3. Осигуряват ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение (водомери)  от ФДР и „Топлофикация Русе” АД чрез визуален отчет, дистанционен отчет или предоставяне на данни чрез интернет сайта на „Топлофикация Русе” АД. При неосигурен достъп за отчет клиентът губи правото да участва в програмата „Изряден клиент” както за текущия месец, така и за следващия.

„Изрядният клиент”  се ползва от пределна цена за Битово гореща вода  в размер на
12,50 лева без ДДС за всеки потребен и отчетен кубик битово гореща вода.
Пример:
При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер повече от 12,50 лева без ДДС, „Изрядният клиент”  заплаща за всеки потребен и отчетен кубик цена в размер на 12,50 лева без ДДС.
При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер по малко от 12,50 лева без ДДС, „Изрядният клиент”  заплаща цената определена от фирмата за дялово разпределение.

За отопление (енергия от отоплителни тела, енергия отдадена от сградна инсталация и енергия от отоплителни тела в общи части) не се прилага отстъпка.


2022-07-09

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини