Новини от месец Август 2016

Реконструкция на парогенераторите в „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”

Реконструкция на парогенераторите в „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”
2016-08-04 | събития

На основание чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, „ТОПЛОФИКАЦИЯ Русе” ЕАД обявява обществен достъп за 14 дни до информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за : „Реконструкция на парогенераторите в „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”, попадащи в преходния национален план (ПНП) на Република България за големи горивни инсталации”....

виж още