ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ТОПЛОФИЦИРАНЕТО НА НОВИ СГРАДИ

  • Какво е необходимо сграда или част от нея да се присъедини към топлопреностната мрежа?
  • Каква е следващата стъпка от страна на собствениците и как трябва да уведомят „Топлофикация Русе” АД за своето решение?
  • Защо и актовете за собственост?
  • Какви са ангажиментите на двете страни?
  • Какви са сроковете за изграждане на инсталациите от страна на „Топлофикация Русе” АД и клиентите?
  • Каква е цената на инвестицията, която трябва да направят клиентите?
  • Какво ще плащат Вашите нови клиенти?
В съответствие с нормативната уредба е необходимо решение на Общото събрание на сградата или частта от нея, взето с две трети от собствеността на сградата. Това означава, че собствениците, които притежават две трети от площта на сградата, трябва да вземат това решение. Необходимо е също наличието на общо помещение в сутерена на сградата, в което ще бъде разположена абонатната станция.
С протокола на Общото събрание, на което е взето решението за топлофициране. На Общото събрание се избира и представител на живущите, който да подписва от тяхно име всички необходими документи по присъединяването. Избраното лице заявява желанието на сградата чрез заявление по образец, към което се прилага протокола на Общото събрание (нотариално заверен) и копия на актовете за собственост на хората, взели решението. Образецът на заявлението може да се получи от офиса ни на ул. „Боримечка” №43 или да се изтегли от интернет страницата на „Топлофикация Русе” АД.
Горното изискване е в съответствие с чл. 29 ал. 4 т. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 Март 2020г. за топлоснабдяването, в която е регламентиран начинът на присъединяване. Следва да успокоим нашите бъдещи клиенти, че „Топлофикация Русе” АД е вписана в регистъра на администраторите на лични данни под № 0001606 и личните данни на клиентите по никакъв начин няма да станат достояние на трети лица.
„Топлофикация Русе” АД поема ангажимент да изгради външните топлопроводи и абонатните станции. Ангажимента на клиентите включва изграждане на общите сградни инсталации. Това включва инсталацията за отопление и битово гореща вода в общите части на сградата от абонатната станция до последния етаж на сградата, разположени в общите части (стълбища, коридори и други). Клиентите трябва да закупят уредите за измерване на топлинната енергия (топломер и водомер) и да изградят инсталацията от стълбищната площадка до всеки радиатор в своя дом.
Топлопреносното предприятие извършва проучване за присъединяване към топлопреносната мрежа и издава становище относно условията за присъединяване, в това число техническите изисквания за присъединяване, вида на отоплителната инсталация, изчислителната температура на топлоносителя на входа на инсталацията за отопление, срокове за изграждане и др.
Това е строго индивидуално и зависи от желанието на клиента (какви радиатори ще монтира, колко помещения ще отоплява, ще ползва ли битова гореща вода и др.), но приблизително разходите са от порядъка на 2000 лв. за един апартамент.
Цената на топлинната енергия е една от най-ниските и в момента на пазара на енергия. „Топлофикация Русе” АД предложи на Комисията по енергийно регулиране да утвърди пределна цена за топлинна енергия в размер 84,51 лв./MWh, без ДДС. За да гарантираме стабилност на разходите на нашите клиенти сме разработили програма „ИЗРЯДЕН КЛИЕНТ“.