• За нас
 • Корпоративна отговорност

За дружеството

Обща информация за „Топлофикация Русе”

“Топлофикация – Русе” АД е дружество, създадено чрез вливане на ТЕЦ “Русе - Изток” АД в “Топлофикация Русе” АД през 2000 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. “ТЕЦ Изток”.

Предмет на дейност:
Предметът на дейност на дружеството е:
 • Производство на електрическа и топлинна енергия;
 • Комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
 • Пренос на топлинна енергия;
 • Поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане
 • Други дейности и услуги, обслужващи основните дейности.

Дружеството притежава следните лицензии:
1. Лицензия за пренос на топлинна енергия №Л-030-05/15.11.2000 г., изд. от Държавна Комисия за енергийно регулиране.
Срокът на лицензията е 20 год.
С решение № И1-Л-030-05 от 10.02.2005 г. Държавна Комисия за енергийно регулиране изменя Лицензия №Л-030-05/15.11.2000г., като определя нови граници на територията на лицензията.

2. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-029-03/15.11.2000 г. изд. от Държавна Комисия за енергийно регулиране.
Срокът на лицензията е 20 год.

“Топлофикация Русе” АД притежава и индивидуална Лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа.

Производствен капацитет
Проектната електрическа мощност на предприятието е 400 MW, осигурена от 6 турбини, както следва:
- две кондензационни парни турбини с регулируеми пароотбори ПТ-30-90/12/1,2 с номинална проектна мощност по 30 MW;
- две кондензационни парни турбини за производство само на електрическа енергия К-110-130/33,6 с номинална проектна мощност по 110 MW
- две кондензационни парни турбини с регулируеми пароотбори ПТ-60-90/13/1,2 с номинална проектна мощност по 60 MW;

Проектната топлинна мощност от регулируемите пароотбори на турбините е 624 MW.

Етапи на изграждане
ТЕЦ "Русе - Изток" е изградена на четири етапа:
Етап І – 1964 г.: Изграждане на 2 парни котела тип 1В-220-96 и две пароотборни турбини тип ПТ-30-90/12/1,2. Оборудването е чешко.
Етап ІІ – 1966 г.: Кондензационен блок №3 тип 1В-365-139 и турбогенератор тип К-110-130/33,6. Оборудването е чешко.
Етап ІІІ – 1971 г.: Кондензационен блок тип 1В-365-13 и турбогенератор тип К-110-130/33,6. Оборудването е чешко.
Етап ІV – 1985 г.: Изграждане на четири парни котли тип БКЗ-220-100 Ж и две пароотборни турбини тип ПТ-60-90/13/1,2. Оборудването е руско.

Горивна база
Парогенераторите в ТЕЦ «Русе Изток» са проектирани за изгаряне на въглища марка «Т».
По проект за разпалване на парогенераторите е предвидено котелно гориво (мазут). Направена е реконструкция на разпалващите уредби на ПГ4 и ПГ5 за разпалване с природен газ, като е запазена възможността за разпалване и с котелно гориво.

Връзката на централата с електропреносната мрежа се осъществява чрез 4 електропровода 110 kV, присъединени в открита разпределителна уредба ОРУ-110 kV в ТЕЦ “Русе-Изток”. Връзката с електроразпределителната мрежа се осъществява чрез закрита разпределителна уредба ЗРУ 20 kV.

Топлопреносна мрежа
Топлопреносната мрежа обхваща парни магистрали, водни магистрали за гореща вода и дворни мрежи. Основните съоръжения са:
- северна парна магистрала;
- южна парна магистрала;
- Захар-Био парна магистрала;
- северна водна магистрала;
- южна водна магистрала;
- централна водна магистрала;
- групови и индивидуални абонатни станции.

Към 31.12.2010 г. общата дължина на топлоснабдителната мрежа за битово-гореща вода е 78 986 метра. „Топлофикация Русе” АД снабдява с гореща вода за отопление и хигиенно-битови нужди 18358 aбонати, в т.ч. 1018 стопански субекти, 120 бюджетни организации и 17219 битови потребители.

Исторически факти

Ключовите моменти за енергетиката и топлоснабдяването на гр.Русе през годините са много. Те включват историите:

 

За дружествотона ТЕЦ “Русе"

Първообразът на ТЕЦ “Русе - изток” е държавното предприятие (ДП) “Електропроизводство” – гр. Русе, което е обособено на самостоятелна сметка и влиза в системата на ДСО “Енергетика и въглища” – гр. София, към Министерството на тежката промишленост. Клонът съществува като предприятие за производство на електроенергия от 1917 г., като за първи път е пусната за експлоатация дизелова електроцентрала с обща мощ 900 kWh., а мощността й постоянно се увеличава и през 1941г. достига 1 400 kWh.

През 1950 г. се изгражда Подстанция Русе и кабелна връзка 60 kV под река Дунав със СР Румъния, която свързва нашата енергийна система с румънската. До тогава електроснабдяването на града е локално – електроцентралите в град Русе работят самостоятелно. Освен в град Русе предприятието разполага с малки мощности в Силистра, Разград, Тутракан и село Щръклево, Русенско. През 1949 г. се доставят и монтират в гр. Русе два енергоблока с обща мощност 5 000 kWh. и така електропроизводството в района е продължило до 1964 г.

Нестабилно електропроизводство и липса на енергийна база – така може да се характеризира обстановката в град Русе и в цяла Северна България в годините преди създаването на първата мощна електроцентрала в тази част на страната.

С разпореждане 2392 на МС на НРБ от 01.01.1961 г. е разрешено строителството на ТЕЦ „Русе – изток” и е определен терен за строежа. С помощта на чешки проектантски институт и „Енергопроект” София се изготвят проектите. Първата копка е направена на 12 октомври 1961 г.

История
История

През пролетта на следващата година започват строителните работи, а в края на 1963 г. - монтажните работи. Благодарение на блоковия начин на монтаж и на трудовия ентусиазъм на строителите и монтажниците, съчетани с отлично владеене на професията, сложните машини и съоръжения са монтирани за по-малко от една година.

История
История

В Русе се събират известни майстори от цяла България – строителните бригади на Петър Русев и Тодор Крачунов Панов, монтажниците на Йордан Патеричев и Крум Славков и др. И така на 27 декември 1964 г. влиза в експлоатация най-мощната топлоцентрала в Северна България – ТЕЦ “Русе”.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на мощностите на ТЕЦ “Русе изток” се осъществява на четири етапа:

Етап 1 – 1964 г.: Изграждат се 2 парни котела по 220 t/h и две пароотборни турбини с мощност по 30 MW. Оборудването е чешко.

История
История

Етап 2 – 1966 г.: Започва разширение, с което електрическата мощност на централата се увеличава три пъти - Кондензационен блок номер 3 състоящ се от 1 парен котел 365 t/h и 1 турбина с мощност 110 MW, както и допълнителни спомагателни съоръжения на площадката на централата. Оборудването е чешко.

История
История

Етап 3 – 1971 г.: Нарасналите енергийни нужди налагат още едно разширение, което влиза в експлоатация на 17 април 1971 г. - Кондензационен блок номер 4 състоящ се от 1 парен котел 365 t/h и 1 турбина с мощност 110 MW. Оборудването е чешко.

История
История

Етап 4 – 1985 г.: Изграждат се 4 парни котела по 220 t/h и 2 турбини с мощност по 60 MW. Оборудването е руско. От 1974 г. до края на 1985 г. по проекти на “Енергопроект” – София и с помощта на съветските специалисти се извършва разширение на ТЕЦ “Русе Изток”. Електрическата мощност на централата се увеличава с 30%, а паро- и топлоснабдителните й възможности нарастват повече от 2,5 пъти.

История
История

Блокове 3 и 4 са предназначени само за производство на електрическа енергия, а всички останали турбогенератори имат техническа възможност за производство на електрическа и топлинна енергия.

 

на “Топлофикация Русе", обособена на база създаденото през 1968 г. Градско стопанско предприятие “Топлофикация”, действала през годините към общинската фирма “Местна кооперативна промишленост и комунално битови услуги”, впоследствие преминала в системата на енергетиката с периоди на подчиненост към ТЕЦ “Русе изток” и Стопански енергиен комбинат “Инсталационно предприятие и топлосилови системи” и заедно с пускането в експлоатация на ТЕЦ “Русе Запад” през 1972 г., Северна водна магистрала и първата абонатна станция в България – ГАС 8, оформя облика на градската топлофикационна система на град Русе.

И така до 2000 г. когато се създава “Топлофкация Русе” АД чрез вливане на АД ТЕЦ “Русе изток” в “Топлофикация Русе” АД с държавно имущество.

 • Мерки за безопасност и начини на действие в случай на авария

  На основание чл.116д,ал.1 на ЗООС, по искане на РИОСВ Русе изразено в писмо с изх.ВСП-1003-(1)/01.11.2019г., ръководството на „Топлофикация Русе” АД предоставя информация на обществеността, включваща мерки за безопасност и начините за действие в случай на авария. При необходимост информацията ще бъде актуализирана.

  1. ПОЛИТИКА по отношение на безопасната експлоатация на предприятието и съоръженията към него.

  2. ДОКЛАД за политика за предотвратяване на големи аварии.

  3. Приложение № 1 СПИСЪК на ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА в "Топлофикация Русе" АД.

  4. Списък с телефонни номера за оповестяване в случай на авария с опасни вещества в „Топлофикация Русе” АД, ТЕЦ „РУСЕ-ИЗТОК”

 • Политика по Опазване на околната среда в "Топлофикация Русе" АД

  Европейското и българското законодателство в областта на екологията налагат експлоатацията на големите горивни инсталации да се осъществява само при наличието на издадено комплексно разрешително за работа, при изпълнение на условията заложени в него и при спазване на установените норми за допустими емисии (НДЕ), за контрол и мониторинг на компонентите и факторите на околната среда.

  "Топлофикация Русе" АД осъществява дейността си според изискванията, заложени в двата основни документа, издадени от МОСВ, регламентиращи екологичните задължения на дружеството:

  • Комлексно разрешително КР №46/ 2005 г., актуализирано с Решение № 46-Н0-И0-А3/ 2012 г. – за дейността на основната производствена площадка

  • Комлексно разрешително КРДНО №280-НО/ 2008 г. – за депото за неопасни отпадъци (сгуроотвал)

  Опазване на околната среда Опазване на околната среда

  В комплексните разрешителни са определени лимити за използването на горива, суровини и енергия, посочени са задължителни екологични норми, свързани с опазването на въздуха и водите, поставени са изисквания за начина на съхраняване и третиране на отпадъците, заложени са мероприятия и срокове за привеждане на оборудването в към изискванията в областта на опазване на околната среда.

  Реализацията на мерките, водещи до спазване на екологичните задължения на "Топлофикация-Русе" АД е неотменна част от политиката на дружеството. Най-съществените и капиталоемки дейности в областта на опазване на околната среда са следните:

  За привеждане на оборудването в съответствие с нормите за допустими емисии за прах (50 mg/m3 димни газове) са подменени/ реконструирани електрофилтрите на котли № 4, 5, 7 и 8, както следва:


   Горивна инсталация

   Реализиран екологичен проект

   Котел № 4

   Подменен е съществуващият електрофилтър с нов

   Котел № 5

   Подменен е съществуващият електрофилтър с нов

   Котел № 7

   Подменен е съществуващият електрофилтър с нов

   Котел № 8

   Реконструиран е съществуващият електрофилтър


  1. Спазването на нормите за допустими емисии за серен диоксид (400 mg/m3 димни газове) се осъществява чрез използване на въглища с ниско съдържание на сяра под 0,4%.
  2. Постигането на действащите емисионните ограничения за азотни оксиди в атмосферния въздух (1200 mg/Nm3 димни газове) се постига чрез използване на въглища с летливи съединения под 10%, с регулиране и контрол на експлоатационните режими. От 2016 г. влизат в сила много по-строги норми , които не могат да се постигнат с наличната технология. За привеждане на производственото оборудване в съответствие с екологичните изисквания се разработва концепция за развитие и технологично обновяване.
  3. “Топлофикация Русе” АД е включена в два национални плана – Преходен национален план (отнасящ се за NOx, SO2, прах) и Национален план за инвестиции (касаещ CO2). Участието във всеки от тях произтича от възможностите, които дава европейското законодателство за прилагане на по-облекчен режим спрямо общите правила. Тези облекчения са свързани с определени задължения.
  4. Преходният национален план е изготвен на основание чл.32 на Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността. Неговата цел е постигане на съответствие с изискванията на директивата от страна на включените големи горивни инсталации (ГГИ), при спазване на изискванията на чл.32 и на Решение за изпълнение на Комисията.
  5. С Директива 2010/75/ЕО относно емисиите от промишлеността се въвеждат нови, по-строги норми за емисии на NOx, SO2 и прах, приложими след 01.01.2016 г. За съществуващите парогенератори в ТЕЦ „Русе Изток” нормите се изменят както следва: NOx от 1200 ↘ 200mg/Nm3; SO2 от 400 ↘ 200mg/Nm3; прах от 50 ↘ 20mg/Nm3. В тази връзка в планувано парогенераторите да бъдат приведени в съответствие със следната последователност,изразена по години:

  Модернизация на съоръженията в „Топлофикация Русе” АД

   Намаляване нивата на SO2

  Намаляване нивата на NOx

  Намаляване нивата на прах

  1. Изграждане на сероочистваща инсталация – ПГ №7
  2. Реконструкция на горивната система чрез подмяна на горелките  с нискоемисионни и чрез реконструкция на пещната камера – ПГ №7
  3. Реконструкция на съществуващия електрофилтър и модернизация на управлението му - ПГ №7

  01.06.2016-01.06.2017

   

   

  01.06.2016-01.06.2017

   

   

   

  01.06.2016-01.06.2017 

   

   

  4. Изграждане на сероочистваща инсталация – ПГ №8
  5. Реконструкция на горивната система чрез подмяна на горелките  с нискоемисионни и чрез реконструкция на пещната камера – ПГ №8
  6. Реконструкция на съществуващия електрофилтър и модернизация на управлението му - ПГ №8

  01.06.2017-01.06.2018

   

  01.06.2017-01.06.2018

   

  01.06.2017-01.06.2018

   

  7. Изграждане на сероочистваща инсталация – ПГ №5
  8. Реконструкция на горивната система чрез подмяна на горелките  с нискоемисионни и чрез реконструкция на пещната камера – ПГ №5
  9. Реконструкция на съществуващия електрофилтър и модернизация на управлението му - ПГ №5

  01.06.2018-01.06.2019

   

   

  01.06.2018-01.06.2019

   

  01.06.2018-01.06.2019

   

  10. Изграждане на сероочистваща инсталация – ПГ №4
  11. Реконструкция на горивната система чрез подмяна на горелките  с нискоемисионни и чрез реконструкция на пещната камера – ПГ №4
  12. Реконструкция на съществуващия електрофилтър и модернизация на управлението му - ПГ №4

  31.12.2018-31.12.2019

  31.12.2018-31.12.2019

  31.12.2018-31.12.2019


  Емисиите в атмосферния въздух и в отпадните води са обект на непрекъснат контрол, благодарение на инсталираните системи за непрекъснат мониторинг.

  За изключване на възможността от попадане на нефтопродукти в канализацията, почвата и подземните води на производствената площадка е изградена маслоотвеждаща канализация и маслосборна шахта, осъществена е и реконструкция на системата за сепариране и пречистване на отпадните води.

  Спазването на нормите за pH на отпадните води се постига чрез неутрализационен басейн. От 2007 г. процесът на неутрализация е автоматизиран, което гарантира прецизна неутрализация и оптимален разход на суровини.

  В съответствие с изискванията на нормативната уредба за експлоатация на депа, "Топлофикация Русе" АД има проект за рекултивация на южния сектор на депото за неопасни отпадъци (сгуроотвал), утвърден от РОСВ-Русе. През 2010 г. е завършена техническата рекултивация, изграден е отводнителен канал и горен изолиращ екран, чрез което се гарантира защитата на южната част на сгуроотвала от повърхностна и ветрова ерозия. През 2011 г. е осъществена техническа и биологична рекултивация.През м.декември 2011г. е назначена Държавна приемателна комисия, с която мероприятията по рекултивация и закриване на Южен сектор на сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток” са  приети за завършени.

  В съответствие със законовите ограничения относно оползотворяване и обезвреждане на отпадъците и забраната за депониране на течни отпадъци се разработи проект за преминаване към сухо транспортиране и депониране на сгурията и пепелта.

  Във връзка със съгласуването на проекта с компетентните органи РИОСВ Русе и МОСВ през 2014г. се извърши  одобрение за  прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) за инвестиционното предложение (ИП) на дружеството за „Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци  на територията на съществуващия сгуроотвал на ТЕЦ ”Русе-Изток”.

  Целта на проектната разработка е извършване на технологична рекултивация и закриване на съществуващия сгуроотвал като съоръжение, което не отговаря на нормативните изисквания и преустройството му в площадка за предварително третиране на отпадъците, образувани от Инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия и депо за неопасни отпадъци.

  С реализация на инвестицията се изпълняват:

  -            Условия от действащо комплексно разрешително No 280-Н0/2008 година за съществуващия сгуроотвал;

  -            Изготвен и утвърден План за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на Депото за неопасни отпадъци – сгуроотвал;

  -            Изпълнение на поети ангажименти от РБългария с договора за присъединяване към ЕС по отношение на сроковете за закриване на депа за производствени отпадъци, неотговарящи на нормативните изисквания.

  Проектната разработка включва следните основни дейности:

  - Дейности по закриване на съществуващо съоръжение от намивен тип (течно депониране) и рекултивация на заетата от него площ;

  - Дейности по изграждане на площадка за предварително третиране- осушаване на образуваните отпадъци от Инсталацията за производство на топлинна и електрическа енергия, съобразени с нормативни изисквания за площадки за третиране на отпадъци;

  - Дейности по изграждане на ново депо за неопасни отпадъци, съобразени с нормативните изисквания.

  Планираната промяна не води до увеличение на емисиите в повърхностни и подземни води.

  Преустановява се заустването на избистрени води в река Дунав. Дренажните води от тялото на депото се събират в ретензионен басейн и се включват към оборотния цикъл на водите, използвани за хидротранспорт на отпадъците до площадката за предварително третиране.

  Във връзка с осъществяване на нови инвестиционни намерения през 2014г. се извърши замяна на до 20% от използваното твърдо гориво (въглища) с биомаса (слънчогледови люспи,) в парогенератори 5, 7 и 8,  част от Инсталация за производство на топло- и електроенергия.

  Проектът за оптимизация на производствения процес в инсталацията включва:

  Замяна на до 20% от използваното твърдо гориво – въглища в парогенератори 5,7 и 8 на Инсталацията с биомаса с цел производство на електрическа и топлинна енергия. Съвместното изгаряне на въглища и биомаса в съотношение 80:20 не изисква промяна в технологията или преустройство на наличните съоръжения към Инсталацията. Запази се капацитета на трите парогенератора (NoNo 5, 7 и 8).

  Доставката на  биомасата  се извършава чрез автотранспорт. Приемането ú се извършва на авторазтоварище, разположено на територията на производствената площадка.

  При извършено симулационно моделиране на емисиите замърсители в приземния слой с програмен продукт Plume преди и след реализация на промените свързани със съвместно изгаряне на въглища и биомаса,  са получени следните резултати:

  Максималните еднократни и средногодишните концентрации на замърсители NOx, SO2 и прах в приземния слой на атмосферата, намаляват след преминаване към съвместно изгаряне на въглища и биомаса. Всички получени средногодишни концентрации са под определените норми за опазване на човешкото здраве. Влиянието върху качеството на атмосферния въздух от Инсталацията за производство на електро- и топлоенергия е намалено след реализацията на инвестиционното предложение за съвместно изгаряне на въглища и биомаса.

  Във връзка с осъществяване на нови инвестиционни намерения за съвместно изгаряне на въглища и биомаса и изграждане на ново депо върху съществуващо старо, „Топлофикация Русе” АД е подала писмени заявления за актуализиране на комплексно разрешително № 46/2005г. и издаване на ново комплексно разрешително на Депо за неопасни отпадъци-сгуроотвал на „Топлофикация Русе” АД по реда на  чл. 117 т Закона за опазване на околната среда.

 • Социална дейност

  Дружеството не забравя своите ветерани, дългогодишни работници, служители и пенсионери. Те са наши специални гости в Деня на енергетика през юни, на Нова година и на юбилеи – винаги се радваме да сме заедно.


  Социална дейност Социална дейност


  В традиция се превърна участието ни в кампанията „Да изчистим България за един ден”, където неотменно, всяка година от обявяването й през 2011 г. се включваме заедно с нашите семейства, като почистваме едно от любимите места за отдих на русенци – местността около хижа „Приста”. Естествено за децата участници всеки път има грамоти и малки награди.


  Да изчистим България за един ден Да изчистим България за един ден


  През 2014 година продължихме хубавата традиция да провеждаме ежегодни спортни състезания, които след 2010 –та съчетаваме с празничен обяд за всички участници в местността “Чифлика” до Конна база Русе. Съчетавайки участието в юнските спортни надпревари с чистия въздух,приятната обстановка и добрата храна отпразнувахме и Деня на енергетика. Проведени бяха любителски турнири по плажен волейбол, спортна табла, футбол, тенис на маса, както и за пръв път - смесена щафета. Там отборите бяха образувани от работници и служители на Топлофикация Русе АД и техните деца. Повече от половината от персонала на дружеството участва под една или друга форма в мероприятията, като за отсъстващите по уважителни причини от сменния персонал бе подсигурена храна и безалкохолни напитки. В спортните надпревари най-много отличия завоюваха Румен Билчев, Румен Петков, Методи Неделчев, Радослав Василев, Радослав Горбанов, Милен Абрашев, Теодора Христова, Виолета Димитрова, Деница Василева. Освен ежегодните спортни мероприятия в чест на Деня на енергетика, Теодора Христова се отличи и в станалите традиция градски спортни игри, провеждани в комплекс Ялта и под патронажа на Кмета на гр.Русе. Там нашата колежка завоюва два медала в лекоатлетическите дисциплини дълъг скок и спринт.

  Спорт Спорт

  Спорт Спорт

  Всяка година събрание на пълномощниците на работниците и служителите приемат Социална програма. В нея задължително се заделят пари за профилактични онкологични прегледи за всички работници и служители, както и противогрипна ваксинация. Предвидени са изплащане на средства при продължително боледуване в рамките на една календарна година- закупуване на лекарства при представена фактура, заплащане на определена сума при операции, еднократни помощи при настъпване на трайна неработоспособност. Предвиждат се пари за организиране или посещения на културни и спортни мероприятия, честване на деня на енергетика, новогодишни подаръци за деца на работници и служители и празнични ваучери за персонала.

  "Топлофикация Русе" АД разполага с две бази за летен отдих за работници и служители от дружеството. Предлаганите смени за почивка са по график от по 5 дни.

  Базата за летен отдих в с. Вонеща вода, област Велико Търново, има шест самостоятелни бунгала с общо осем двойни и шест единични легла, модерно оборудвани със самостоятелен санитарен възел, спално помещение и кухненски бокс. Базата се охранява и стопанисва целогодишно. През 2013г. в базата са почивали 44, а през 2014 г. 57 работници и служители от дружеството, заедно с техните семейства.

  В другата базата за летен отдих в с.Шкорпиловци, област Варна, има четири самостоятелни бунгала с общо осем двойни легла, разположени в гориста местност, в близост до плажната ивица. Бунгалата са с ново оборудване. Всяко от тях има спално помещение, общ санитарен възел и кухненско оборудване. Базата се охранява и стопанисва целогодишно. През 2013 г. в Шкорпиловци са почивали 37, а през 2014 г. 32-ма работници и служители от дружеството заедно с техните семействата. Миналата година заделихме средства от фонд Социално битово и комунално осигуряване за подобряване на условията в базите, като закупихме:

  - за базата в Шкорпиловци - 4 бр. телевизора, 1 хладилник, 1 бойлер, 1печка;
  - за базата във Вонеща вода - 6 бр. телевизора, абонамент за цифрова телевизия, 3 хладилника, 2 бр. печки, 3 бойлера.

 • Спонсорство

  Със спонсорството си през 2010 година подадохме ръка на културата, изоставените деца, студентите и полицаите.

  Martenski-muzikalni-dni-nagrada Martenski-muzikalni-dni-nagrada

  • "Топлофикация Русе" беше основен спонсор на 50-ия юбилеен международен фестивал "Мартенски музикални дни" през 2010 година. Кметът на Русе инж. Божидар Йотов тържествено награди фирмата с почетен знак "50 години Мартенски музикални дни".

  • С финансовата помощ на "Топлофикация Русе" АД десет ученици, изучаващи руски език в СОУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" през лятото на 2010 година бяха на езиков лагер в Равда, където усъвършенстваха руския си език сред свои връстници от Русия.

  • Дружеството дари на РУ "Ангел Кънчев" компютърна техника за студентите, съдомиялна машина и вентилация за кухнята на русенските домове за деца, лишени от родителска грижа "Св. Димитър Басарбовски" и "Райна Гатева". Така през 2010 допринесохме повече от 100 деца от домовете да живеят в по-добри битови условия.
   Дарение имаше и за малките певци от "Евроталант" Русе.

  • През 2010 година "Топлофикация Русе" подари на Регионалната дирекция на МВР- Русе комплект фитнес уреди.

  .