ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ III-то тримесечие 2021 г. - ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД:

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ III-то тримесечие 2021 г. - ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД:

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ I-ВО шестмесечие 2021 г. - ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД:

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ I-ВО шестмесечие 2021 г. - ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД:

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ I-ВО тримесечие 2021 г.:

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ I-во тримесечие 2021 г. - ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД:

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2020 г.

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2020 г.

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД – 25.06.2021 г.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД – 16.06.2021 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

Представяне на Покана за свикване на общо събрание на акционерите на ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД и материали за общо събрание на акционерите

ДОКУМЕНТИ

НОВИНИ И ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

Свикване на ОСО по емисия обезпечени корпоративни облигации ISIN: BG2100002141, издадени от ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД – 25.11.2021 г.

Уведомление по чл.148б ЗППЦК – 13.10.2021 г.

Уведомление по чл.148б ЗППЦК – 11.10.2021 г.

Уведомление за 15-то лихвено плащане - падеж 27.08.2021 г.

Уведомление за взети решения на извънредно заседание на ОСА, проведено на 16.06.2021 г.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК – 12.03.2021 г.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК – 09.03.2021 г.

Уведомление за 14-то лихвено плащане падеж 27.02.2021 г.

Уведомление чл.148б ЗППЦК – 23.04.2021 г.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК – 16.04.2021 г.

Уведомление за 13-то извършено лихвено плащане - падеж 27.08.2020 г.

Уведомление за 12-то извършено лихвено плащане - падеж 27.02.2020 г.

Уведомление за 13-то лихвено плащане - падеж 27.08.2020 г.

Уведомление за 11-то извършено лихвено плащане - падеж 27.08.2019 г.

Уведомление за 10-то извършено лихвено плащане - падеж 27.02.2019 г. и 11-то частично лихвено плащане - падеж 27.08.2019 г.

Уведомление за 11-то лихвено плащане - падеж 27.08.2019 г.

Уведомление за 10-то лихвено плащане - падеж 27.02.2019 г.