Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

068-2019 - Отворен(а), Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции- Обособена позиция :-Доставка на възли и машини-Доставка на потопяема помпа тип К 3354-Р94 или еквивалент

СРОК за подаване на оферти05.08 2019

067-2019 - Отворен(а), Реконструкция и модернизация на корозирали конструктивни елементи, в събирателно корито на реактор – утаител № 1 тип „Кургаев“, съгласно техническо задание

СРОК за подаване на оферти05.08 2019

061-2019 - Отворен(а), Абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в Топлофикация Русе ЕАД.

СРОК за подаване на оферти29.07 2019

051-2019 - Отворен(а), “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за блок „Мусоркски“, вх.В, гр. Русе по техническо задание, количествена сметка

СРОК за подаване на оферти29.07 2019