Обществени поръчки

Вътрешни правила за обществени поръчки
Становища на изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки

013-2017 - Отворен(а), Изготвяне на инвестиционен технически проект и конструктивно обследване на сграда и съставяне на конструктивен доклад за обект: Инсталация за производство на пелети от биомаса на площадка на ТЕЦ Русе Изток“, по техническо задание

СРОК за подаване на оферти27.03 2017

011-2017 - Отворен(а), Извършване на последваща периодична метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери – по техническо задание и календарен график

СРОК за подаване на оферти27.03 2017

009-2017 - Отворен(а), Доставка на работно облекло за служителите на „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание и график

СРОК за подаване на оферти27.03 2017

007-2017 - Отворен(а), Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на “Топлофикация Русе” EАД

СРОК за подаване на оферти27.03 2017