Плащане на равни месечни вноски

Клиентите на Дружеството могат да заплащат консумацията на топлинна енергия за отопление и битово гореща вода на равни месечни вноски на база индивидуален договор. Предимствата на този вид договор са:

  • Установеност на вноската, през периода на действие на договора;
  • Равномерно натоварване на семейния бюджет на потребителя;
  • Разсрочване на по-високите сметки през студените зимни месеци;
  • Остатъка за доплащане не се олихвява;

Договорът може да се сключи по всяко време на календарната година при следните условия:
Договорът се сключва за период от 12 месеца, като началният месец се определя от Клиента.
Договорът се подписва със собственика на имота или с писмено упълномощено от него лице, при условие, че към датата на подписване Клиентът няма задължения към “Топлофикация Русе” АД.
Размерът на месечната вноска се определя от “Топлофикация Русе” АД съгласно изискванията на Закона за енергетиката и НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 г. за топлоснабдяването, на база реалната консумация на топлоенергия (МВтч) за топлоснабдявания имот за предходен тригодишен период и цената на топлоенергията действаща към датата на подписване на договора.

Клиентът се задължава да изплаща определената вноска всеки месец. Плащанeто за отчетния период започва на 15-та дата на месеца, а крайният срок за издължаване е 14-та дата на следващия месец.

Определената вноска се начислява в продължение на 11 месеца и размерът й остава постоянен независимо от промяната в потреблението. В дванадесетия месец се извършва изравняване, като разликата между внесената сума за предходните единадесет месеца и стойността на реално потребената енергия за същия период се начислява към разхода за текущия месец /дванадесетия/. Ако платената енергия е повече от реалния разход, разликата се изплаща в брой или остава за покриване на бъдещи задължения /по избор на Потребителя/. Следва да се уточни, че в договора се фиксира сума само за топлоенергия, а таксата за дялово разпределение се внася допълнително.

ПРИМЕР:
През Октомври абонатът сключва договор за плащане на равни месечни вноски, като определената му вноска е 65 лв. с ДДС. Начисленията и плащанията за следващите дванадесет месеца са както следва:
Ноември: начислена сума – 64,87 лв.с ДДС; платена сума – 65 лв.с ДДС
Декември: начислена сума – 104,51 лв.с ДДС; платена сума – 65 лв.с ДДС
Януари: начислена сума – 109,18 лв.с ДДС; платена сума – 65 лв.с ДДС
Февруари: начислена сума – 122,28 лв.с ДДС; платена сума – 65 лв.с ДДС
Март: начислена сума – 79,52 лв.с ДДС; платена сума – 65 лв.с ДДС
Април: начислена сума – 57,98 лв.с ДДС; платена сума – 65 лв.с ДДС
Май: начислена сума – 39,29 лв.с ДДС; платена сума – 65 лв.с ДДС
Юни: начислена сума – 32,17 лв.с ДДС; платена сума – 65 лв.с ДДС
Юли: начислена сума – 22,12 лв.с ДДС; платена сума – 65 лв.с ДДС
Август: начислена сума – 23,72 лв.с ДДС; платена сума – 65 лв.с ДДС
Септември: начислена сума – 30,64 лв.с ДДС; платена сума – 65 лв.с ДДС

През месец Октомври се извършва изравняване на сумите, като до момента абонатът е внесъл 715 лв.с ДДС, а начислените му суми са били 686,28 лв.с ДДС. Абонатът има да получава 28,72 лв.с ДДС. Сметката на абоната за месец Октомври е 52,88 лв.с ДДС. От нея се приспадат 28,72 лв.с ДДС и абоната заплаща 24.16 лв.с ДДС.

  ОТ РЪКОВОДСТВОТО


2021-10-18

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини