Новини от месец Юли 2016

Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци

Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
2016-07-13 | събития

Във връзка с изграждане на Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД кани за участие в изпълнението инсталационни, строителни и монтажни работи на обект: „Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци” в УПИ 63427.92.7, местност Под ормана в землището на Община Русе строителни фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите и притежаващи Удостоверение за изграждане на строежи от четвърта група, втора категория....

виж още