Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци

Във връзка с изграждане на Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД  кани за участие в изпълнението на  инсталационни, строителни и монтажни работи  на обект: „Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци в УПИ 63427.92.7, местност Под ормана в землището на Община Русе  строителни фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите и притежаващи Удостоверение за изграждане на строежи от четвърта група, втора категория.

Видовете строителни дейности и необходимите за изпълнението на услугата материали може да видите, след като натиснете ТУК:

Офертата за изпълнение на строително-монтажните работи, включително доставката на необходимите материали, следва да се подаде в 10-дневен срок от публикуване на съобщението.

За допълнителна информация – инж. Илко Илиев – ръководител отдел „Управление на инвестиционните проекти“ при Топлофикация Русе ЕАД,  тел. 082/883373, e-mail: i.iliev@toplo-ruse.com


2016-07-13

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини