ПРОГРАМА „ИЗРЯДЕН КЛИЕНТ“ НОВИТЕ ПРАВИЛА!!! от 23.07.2016г.

Описание на програмата:
В програмата участват ежемесечно всички битови клиенти които са изпълнили едновременно следните условия:

1.  Нямат просрочени, съдебни и присъдени задължения към „Топлофикация Русе” ЕАД и фирмите за дялово разпределение (ФДР) до последния ден на месеца, за който се издава фактурата.

 2.  Всички уреди в имота им са с преминала метрологична проверка и са изпълнили в срок предписанията на „Топлофикация Русе” ЕАД и ФДР за метрологична проверка и подмяна на уредите за дялово разпределение.

  • В случай на неизпълнение на условието по т.2, клиентът възстановява правото да участва в програмата „Изряден клиент” от месеца, следващ месеца, когато е изпълнил предписанията и отговаря на другите точки от програмата.

 3. Осигуряват ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение от ФДР и „Топлофикация Русе” ЕАД чрез визуален отчет, дистанционен отчет или предоставяне на данни чрез интернет сайта на „Топлофикация Русе” ЕАД, при неосигурен достъп за отчет клиентът губи правото да участва в програмата „Изряден клиент” както за текущия месец, така и за следващия.

3.1  Клиентите, присъединени към групови абонатни станции, участват в програмата „Изряден клиент”, за битово гореща вода  – при осигуряване на отчет за водомерите (от отчетниците на „Топлофикация Русе” ЕАД) и изпълнени условия по т.1 и т.2. и/ или, за отопление  - при осигуряване на отчет на топлинните разпределители или топломерите (от отчетниците на ФДР) и изпълнени условия по т.1 и т.2.

„Изрядния клиент” получава отстъпка както следва:
Битово гореща вода

    • за потребен и отчетен     първи кубически метър БГВ – пределна цена от 9,00 лева с ДДС;
    • за потребен и отчетен   втори кубически метра БГВ – пределна цена от 6,00лева с ДДС, Пример - общата сума за 2 кубически метра БГВ не повече от 9+6 = 15 лева с ДДС;
    • за всеки следващ кубик – пределна цена от 5,00 лева с ДДС,

Пример - общата сума за 3 кубически метра БГВ не повече от 9+6+5 =20 лева с ДДС;
Пример - общата сума за 4 кубически метра БГВ не повече от 9+6+5+5=25 лева с ДДС и т.н.

Отопление
Месечната сметка се формира от фирмата за дялово разпределение, в съответствие с отчета на уредите в имот и Наредба № 16-334/06.04.2007 г. за топлоснабдяване.
„Топлофикация Русе” ЕАД определя максималната месечна сума за отопление (включваща енергия от отоплителни тела, енергия отдадена от сградната инсталация и енергията за отопление на общите части), която се изчислява, като обема на Вашия имот  се умножи по 1,00 лв. с ДДС.

В случай, че месечната сметка формирана от ФДР е по- голяма от максималната месечна сума за отопление, то отстъпката е в размер на разликата от месечната сметка, формирана от ФДР и максималната месечна сума за отопление. В случай, че месечната сметка, формирана от ФДР, е по- малка от максималната месечна сума за отопление, то отстъпака по програмата не се прави и клиентът заплаща реалното потребление.


2016-07-08

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини