Реконструкция на парогенераторите в „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”

На основание чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, „ТОПЛОФИКАЦИЯ Русе” ЕАД обявява обществен достъп за 14 дни до информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за : „Реконструкция на парогенераторите в „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”, попадащи в преходния национален план (ПНП) на Република България за големи горивни инсталации”.

Документите са на разположение на адрес: гр. Русе, ул. „ТЕЦ Изток” № 1 от 09 до 16 часа, всеки работен ден. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено и в Община Русе, в РИОСВ - Русе или в „Топлофикация Русе” ЕАД.

2016-08-04

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини