Обява от „Топлофикация Русе” АД, ТЕЦ „Русе-Изток”

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: “Въвеждане в експлоатация на 2 (два) броя когенерационни мощности с гориво природен газ,  тип W20V34SG, производство на Wartsila”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе, кметство Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


2022-07-27

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини