Реконструкция на Южна водна магистрала в участък от K№ЮM8 до К№ЮМ10, поетапно изпълнение

ОБЯВА
от
„Топлофикация Русе” АД,  гр.Русе

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.)
„Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за :
“Реконструкция на Южна водна магистрала в участък от KЮM8 до КЮМ10,
 поетапно изпълнение”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Oбщина Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

Дата: 20.05.2022 г.
Гр.Русе


2022-05-21

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини