Обществени поръчки

027-2016/ПС - Затворен(а), "Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци, и изграждане на преградна стена на обект: „Рекултивация на нарушен терен на територията на съществуващ Сгуроотвал”

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 03.01 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила