Обществени поръчки

121-2018 - Затворен(а), : Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции- позиция Изграждане на Стационарна помпена станция и оборотен тръбопровод – под позиция проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за управление на помпите на Сгуроотвал в „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 04.02 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила