Обществени поръчки

089-2018/ПД - Затворен(а), Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции- Обособена позиция :-Доставка на възли и машини-Доставка на потопяеми помпи по позиции и технически параметри

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 23.08 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила