Обществени поръчки

063-2020/КС - Затворен(а), Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции-Фасадно ограждане на сграда с термопанели по техническо задание и проект

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 28.04 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила