Обществени поръчки

057-2018/ПД - Затворен(а), Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции-Позиция Доставка материали-Доставка на трошен камък 15000т.фракция 5-63мм

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 28.05 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила