Обществени поръчки

019-2019/ПС - Затворен(а), ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛ НА ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ПРОЕКТ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – ПОЗИЦИЯ ИЗГРАЖДАНЕ НА УТАИТЕЛЕН БАСЕИН №2

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 28.03 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила