Обществени поръчки

085-2018/ПД - Затворен(а), ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛ НА ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ПРОЕКТ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ- ДОСТАВКА НА ТРОШЕН КАМЪК 15000Т.ФРАКЦИЯ5-63

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 31.07 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила