Плащане в брой

 1. Уважаеми абонати, Вие можете да заплатите задълженията си към “Топлофикация Русе” АД в:
  • паричен салон в Офис за обслужване на клиенти:
  • ул. "Боримечка" № 43 – всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:30 часа.
 2. Абонатите на Дружеството могат да заплащат консумацията на топлинна енергия за отопление и битово гореща вода на равни месечни вноски на база индивидуален договор. Договорът може да се сключи по всяко време на календарната година при следните условия:
  • Договорът се подписва със собственика на имота или с писмено упълномощено от него лице, при условие, че към датата на подписване Потребителят няма задължения към "Топлофикация Русе" АД.
  • Размерът на месечната вноска се определя от "Топлофикация Русе" АД съгласно изискванията на Закона за енергетиката и Наредба № Е-РД-04-1 от 12 Март 2020 г. за топлоснабдяването, на база реалната консумация на топлоенергия (МВтч) за топлоснабдявания имот за предходен тригодишен период и цената на топлоенергията действаща към датата на подписване на договора.
  • Потребителят се задължава да изплаща определената вноска всеки месец. Плащанeто за отчетния период започва на 15-та дата на месеца, а крайният срок за издължаване е 14-та дата на следващия месец. (Например плащането за м.август започва на 15 септември и продължава до 14 октомври.
   Забележка: Когато 14-та дата на месеца е почивен или празничен ден, сумата трябва да се издължи в последния предходен работен ден).
  • Определената вноска се начислява в продължение на 11 месеца и размерът й остава постоянен независимо от промяната в потреблението - намален или увеличен разход на топла вода, изключени или възстановени радиатори, отстъпки за некачествено отопление и др. В дванадесетия месец се извършва изравняване, като разликата между внесената сума за предходните единадесет месеца и стойността на реално потребената енергия за същия период се начислява към разхода за текущия месец /дванадесетия/. Ако платената енергия е повече от реалния разход, разликата се изплаща в брой или остава за покриване на бъдещи задължения /по избор на Потребителя/.
  • Водомерите за топла вода се отчитат ежемесечно. За всеки отчетен период се съставя сметкофактура с реалното потребление. На отделен ред се отразява дължимата вноска по договора.
  • Договорът се прекратява при промяна на собствеността. След представяне на нотариален акт или друг акт удостоверяващ продажбата или смяната на собствеността се прави изравняване на сметките към месеца на промяната на собствеността. Потребителят подписал договора се задължава да уреди взаимоотношенията си с "Топлофикация Русе" АД, като заплати разликата за доплащане, или получи надвнесената сума в брой.
  • "Топлофикация Русе" АД прекратява договора без предупреждение ако Потребителят не се издължи до регламентираната крайна дата за плащане на съответния отчетен период. В този случай Потребителят се задължава със стойността на реално потребената енергия за отчетния период и с разликата получена при изравняването. Върху тази сума се начисляват лихви за дните на просрочие /съгласно ЗЗД/.
  • Договорът се сключва за период от 12 месеца, като началният месец се определя от Потребителя.
  • Договорът се подписва в офиса на "Топлофикация Русе" АД на ул. "Боримечка" № 43, стая № 15.
 3. "Топлофикация Русе" АД предлага на своите абонати и възможност да заплащат частично своите задължения. Върху неплатения остатък се начислява лихва за просрочие след изтичане на срока за безлихвено плащане на съответното задължение.

« назад