Плащане по банков път

Битовите абонати на "Топлофикация Русе" АД имат възможност да заплащат своите месечни задължения по банков път, чрез разплащателна сметка.

При недостиг на средства по Вашата разплащателна сметка, задължението не се разплаща, при което е необходимо да го заплатите в брой на касите на Дружеството или по електронен път след последно число на месеца.

Забележка: След крайния срок за безлихвено плащане на сметките, те се заплащат само в брой на касите на Дружеството или през интернет.

БАНКОВИ СМЕТКИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

ВАЛУТА

БАНКА

IBAN

БАНКОВ КОД (SWIFT)

BGN

"ИНВЕСТБАНК" АД

BG90IORT73791032739600

IORTBGSF


При плащане на задължение, чрез превеждане на средства по банковите сметки на "Топлофикация Русе" АД е необходимо да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота за който се извършва плащане.

« назад