Плащане по банков път

Битовите абонати на "Топлофикация Русе" ЕАД имат възможност да заплащат своите месечни задължения по банков път, чрез разплащателна сметка в:

ДСК Банк
Райфайзенбанк

При недостиг на средства по Вашата разплащателна сметка, задължението не се разплаща, при което е необходимо да го заплатите в брой на касите на Дружеството или по електронен път след 31-во число на месеца.

Забележка: След крайния срок за безлихвено плащане на сметките, те се заплащат само в брой на касите на Дружеството.

БАНКОВИ СМЕТКИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД

ВАЛУТА

БАНКА

IBAN

БАНКОВ КОД (SWIFT)

BGN

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG33 UNCR 7000 1521 0422 17

UNCRBGSF


При плащане на задължение, чрез превеждане на средства по банковите сметки на "Топлофикация Русе" ЕАД е необходимо да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота за който се извършва плащане.

« назад