Плащане през Интернет

Абонатите на "Топлофикация Русе" АД могат да заплащат текущите си задължения през Интернет:

Сметките се изготвят и се подават от Дружеството след 15-та дата на месеца следващ отчетния период. Абонатите могат да се регистрират чрез абонатния си номер и могат да извършват плащане веднага след регистрацията, при условие че сметката не е подадена за плащане чрез разплащателен влог.

При недостиг на суми по разплащателния влог, задълженията могат да се платят и по електронен път след 31-то число на месеца.

След крайния срок за безлихвено плащане на сметките, те се заплащат в брой на касите на Дружеството или чрез електронно плащане.

"Топлофикация Русе" АД не подава информация за просрочени задължения и за сметки на юридически лица за плащане през Интернет.

« назад