Aктуални събития и новини

Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ

Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ
2020-05-29

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.) „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за : “Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ“.

виж още

Считано от месец Май 2020г. се подновява визуалния отчет на уредите за дялово разпределение

Считано от месец Май 2020г. се подновява визуалния отчет на уредите за дялово разпределение
2020-05-21

„Топлофикация Русе“ ЕАД уведомява своите клиенти, че считано от месец Май 2020г. се подновява визуалния отчет на уредите за дялово разпределение /топлинни разпределители, топломери и водомери за гореща вода/. С оглед края на отоплителен сезон 2019г./2020г. и необходимостта от изготвяне на изравнителни сметки, е необходимо всички клиенти на дружеството да осигурят достъп до имотите си за отчет на уредите за дялово разпределение.

виж още

Съобщение от Топлофикация Русе ЕАД

Съобщение от Топлофикация Русе ЕАД
2020-04-22

Във връзка с въведеното в Република България извънредно положение Ви уведомяваме:
1. Визуалният отчет на данните за периода на извънредното положение ще бъде преустановен, като ще бъде извършвани само дистанционните отчети;
2. Данни ще могат да бъдат подавани през интернет сайта на „Топлофикация Русе” ЕАД, на телефон...

виж още

В изпълнение на чл.103 от ЗООС „Топлофикация Русе” ЕАД е класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал”. Информацията относно аварийното планиране и Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), е на разположение на засегнатата общественост в сградата на ТЕЦ „Русе-Изток”, Източна промишлена зона, стая № 304, р-л.гр.”Екология”, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.