Обява от „Топлофикация Русе” АД, ТЕЦ „Русе-Изток”

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.)

 „Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за :

“Въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Oбщина Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


2022-09-08

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини