ОБЯВА от „Топлофикация Русе” ЕАД, гр.Русе

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.)
 „Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за :
 
1.)    Използване на черни въглища, местни (лигнитни) въглища, обогатено енергийно гориво (ОЕГ), нефтени шисти и биомаса при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 744 MWth.
2.)    Изграждане на предкамерна скарна пещ към ПГ № 5, за съвместно изгаряне на всички видове биомаса ( включени в определението за биомаса по § 1,т.1 от допълнителните разпоредби на ЗУО (изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16 юли 2019г. ) и  определени с кодове в съответствие с Наредба № 2 за класификация на отпадъците),  и оползотворяване на остатъците от изгарянето им в ПГ № 5;
3.)    Изграждане на Инсталация за очистване на димни газове /ИОДГ-СОИ /, която ще позволи едновременна работа на три парогенератора ( ПГ № 4 при основно гориво въглища, № 5 и № 7) извеждайки изходящите газови потоци през Комин № 1. ;
4.)    Преустройство на Блок № 4 на природен газ – Блок № 4 ще бъде реконструиран за изгаряне на газово гориво. До изграждането на сяроочистващата инсталация, той ще работи на пр. газ с Комин № 2.
В зависимост от цените на горивата се предвижда Блок № 4 да бъде реконструиран за изгаряне на твърдо гориво, като ще остане възможността за работи и с газово гориво.
След реконструкцията при работа с твърдо гориво, изходящите газове на Блок № 4 ще преминават през СОИ и Комин № 1.  Комин № 2 ще се използва единствено когато ПГ № 4  работи само на пр.газ.
5.)     ПГ № 8 - внедряване на нискоемисионни газови горелки и селективна некаталитична редукция с използване на урея, преди да е приключило изграждането на СОИ. Парогенератор № 8 ще се експлоатира единствено с Комин № 3.
6.)     Изграждане на слънчеви  колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ „Русе-Изток” ;

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Oбщина Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.
Дата: 18.09.2019 г.
гр.Русе

2019-09-17

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини