ОБЯВА от „Топлофикация Русе” ЕАД, гр.Русе

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)
„Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за :

  1. Промяна в горивната база - замяна на част от използваното твърдо гориво – въглища с биомаса, горими неопасни отпадъци (RDF) и нефтошисти при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 744 MWth. Използваният енергиен микс от горива се планира да бъде: 50 % от общото гориво-  смес от въглища (местни) и ОЕГ , останалите 50 % -  смес от биомаса, RDF и нефтени шисти.
  2. Изграждане на предкамерна скарна пещ към ПГ № 5, за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци RDF и оползотворяване на остатъците от изгарянето им в ПГ 5;
  3. Изграждане на Инсталация за очистване на димни газове /ИОДГ-СОИ /, със степен на десулфуризация  > 97 %, която ще позволи едновременна работа на три парогенератора ( ПГ 4,5 и 7) извеждайки изходящите газови потоци през Комин № 1. ;
  4. Преустройство на Блок № 4 на природен газ – блок №4 ще бъде реконструиран за изгаряне на газово гориво. До достигане на пълния капацитет на сяроочистващата инсталация, той ще работи на газ с комин № 2. В последствие в зависимост от цените на горивата, се предвижда блок № 4 да бъде реконструиран за изгаряне на твърдо гориво, като ще остане възможността за работи и с газово гориво. След тази реконструкция, блок № 4 при разпалване ще работи с комин № 2, а при нормален режим на работа – през СОИ с комин № 1, при работи с твърдо гориво,  и с комин № 2, когато работи само с газово гориво
  5.  ПГ 8 - внедряване на нискоемисионни газови горелки и селективна некаталитична редукция с използване на урея, преди да е приключило изграждането на СОИ ;
  6.  Изграждане на слънчеви  колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ „Русе-Изток” ;
  7. Използване на изпускателно устройство № 2 (Комин 2) при разпалване на ПГ 4 и ПГ 5 и изпускателно устройство № 3 (Комин 3) при разпалване на ПГ 7 и ПГ 8 на пр.газ, а при достигане на параметри за работа с основно гориво изходящите газове на Блок 4, ПГ 5 и ПГ 7 ще преминават през СОИ и Комин № 1. Парогенератор № 8 ще се експлоатира единствено с Комин № 3.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Oбщина Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

Дата: 31.10.2018 г.
Гр.Русе


2018-10-30

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини