Реконструкция на Северна водна магистрала в участък по бул.”Чипровци”

ОБЯВА

от
„Топлофикация Русе” АД,  гр.Русе
На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.)
„Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за:

Реконструкция на Северна водна магистрала в участък по бул.”Чипровци” след камера К№В40-А до НО№В-41 с предварително изолирани стоманени тръби”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Oбщина Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.
Дата: 23.06.2021 г.
Гр.Русе


2021-06-23

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини