ОБЯВА от „Топлофикация Русе” АД,  гр.Русе

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.)

 „Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за :

«Реконструкция на стоманени тръби Φ 800 за Дунавска вода към ТЕЦ «Русе-Изток», с ПЕВП Φ 500 мм и стоманени тръби Φ 530»

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Oбщина Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

Дата: 24.06.2021 г.

Гр.Русе


2021-06-30

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини