ОБЯВА от „Топлофикация Русе” АД, гр.Русе

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.)  „Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за:

Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Oбщина Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.


2022-03-30

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини