Aктуални събития и новини

Обява от „Топлофикация Русе” АД, ТЕЦ „Русе-Изток”

Обява от „Топлофикация Русе” АД, ТЕЦ „Русе-Изток”
2022-07-27 | събития

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: ““Въвеждане в експлоатация на 2 (два) броя когенерационни мощности с гориво природен газ, тип W20V34SG, производство на Wartsila”....

виж още

Реконструкция на Южна водна магистрала в участък от K№ЮM8 до К№ЮМ10, поетапно изпълнение

Реконструкция на Южна водна магистрала в участък от K№ЮM8 до К№ЮМ10,  поетапно изпълнение
2022-05-21 | събития

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.) „Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за : “Реконструкция на Южна водна магистрала в участък от K№ЮM8 до К№ЮМ10, поетапно изпълнение”...

виж още

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД
2022-05-09 | събития

За месец АПРИЛ 2022 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 7348,4 МВтч, като за същия период през 2021 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 11708 МВтч....

виж още