Aктуални събития и новини

Обява от „Топлофикация Русе” АД, ТЕЦ „Русе-Изток”

Обява от „Топлофикация Русе” АД, ТЕЦ „Русе-Изток”
2022-07-27 | събития

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: ““Въвеждане в експлоатация на 2 (два) броя когенерационни мощности с гориво природен газ, тип W20V34SG, производство на Wartsila”....

виж още

Реконструкция на Южна водна магистрала в участък от K№ЮM8 до К№ЮМ10, поетапно изпълнение

Реконструкция на Южна водна магистрала в участък от K№ЮM8 до К№ЮМ10,  поетапно изпълнение
2022-05-21 | събития

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.) „Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за : “Реконструкция на Южна водна магистрала в участък от K№ЮM8 до К№ЮМ10, поетапно изпълнение”...

виж още