Изявление до Русенската общественост и клиентите на „Топлофикация Русе“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Топлофикация Русе“ ЕАД като дружество с дейност в отрасъл Енергетика изпълнява лицензионните си дейности и поддържа активни отношения с клиентите си и сдруженията за защита на потребителите при стриктното спазване на изискванията на действащото българско законодателство единствено в неговата цялост, конституционно установена йерархия на ранговете на актовете и взаимовръзките по прилагането на буквата и духа на закона при колизия на норми от актове от един и същи ранг.

Топлофикация Русе ЕАД счита, че разпространяването чрез електронните медии на информация, която противоречи на закона и цели да промени икономическото поведение на потребителите и особено на уязвимите потребители, за които отговорност за защита носи държавата, противоречи на изискванията за добросъвестност и професионална компетентност на разпространителите.

Подчертаваме, че заплащането на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация и на топлинна енергия за отопление на общите части в сграда в режим на етажна собственост е задължително съгласно чл. 153, ал. 6 от Закона за енергетиката („ЗЕ“).

Гражданите имат правото да преустановят подаването на топлинна енергия към имотите си, но те остават потребители на топлинна енергия за общите части на сградата - етажна собственост и на отдадената от сградната инсталация, която също е обща част. Тези потребители обективно получават в имотите си част от топлинната енергия, отдадена от хоризонталните и вертикални топлопроводи на сградната инсталация, поради което не е налице пълна липса на потребление на топлинна енергия. В този смисъл е и  Решение № 5 от 22 април 2010 г. по конституционно дело № 15 от 2009 г., с което Конституционният съд отхвърли искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 153, ал. 1 и 6 от ЗЕ и изрично се произнесе за законосъобразността на задължението за заплащане на суми под формата на сградна инсталация от непотребители на топлинна енергия. Сградната инсталация е обща част по смисъла на ЗЕ, Закона за собствеността и Закона за управление на етажната собственост, поради което всички собственици и носители на вещни права следва да се считат за потребители и да поемат ползите и тежестите, свързани с употребата на общата вещ". Лицата, заявили отказ, са клиенти на топлопреносното предприятие до датата на прекратяването на топлоснабдяването.       

По реда на чл. 153, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, заявилите отказа лица нямат право да отделят отоплителните тела от сградната инсталация и са длъжни да заплащат топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация във връзка с чл. 30, ал. 3 от ЗС.

        Правата и задълженията на страните по повод сключването, времетраенето, изменението, условията за едностранно и двустранно прекратяване на договори в икономическия отрасъл Енергетика, се регламентират изцяло като форма и съдържание от Закона за енергетиката, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

        Ето защо докато няма извършена нормативна промяна в Закона за енергетика и подзаконовите актове по приложението му неговите правила следва да се прилагат за този вид доставки.

Вижте становището на Министерството на икономиката и енергетиката на Република България


2014-11-05

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини