Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващия сгуроотвал на ТЕЦ ”Русе-Изток”

Във връзка с изготвена информация съгласно Приложение № 2 към чл.6 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  към искане за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП „Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващия сгуроотвал на ТЕЦ ”Русе-Изток”,

Ви уведомяваме че след извършени допълнителни консултации с компетентните органи заявената дейност D 9, в която са причислени процесите, протичащи на площадката за предварително третиране на неопасни отпадъци, е променена на D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12 (**– при отсъствие на друг подходящ код D тук могат да се включват предварителни дейности преди обезвреждане, включително предварителни обработки, като inter alia, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, или разделяне преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12.)

Промяната на дейността по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е направена с цел използване на максимално точно описващата протичащите процеси на площадката дейност съгласно Приложение No 1 на ЗУО.


2014-09-05

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини