„ТОПЛОФИКАЦИЯ Русе” ЕАД обявява обществен достъп за 14 дни до информация за преценяване необходимостта от ОВОС

На основание чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии „ТОПЛОФИКАЦИЯ Русе” ЕАД обявява обществен достъп за 14 дни до информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващия сгуроотвал на ТЕЦ ”Русе-Изток”с местоположение имот 63427.128.66 по плана на град Русе, считано от датата на публикуване на обявата.

Документите са на разположение на адрес: гр. Русе, ул. „ТЕЦ Изток” от 09 до 16 часа, всеки работен ден.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе в РИОСВ - Русе или в „Топлофикация Русе” ЕАД.


2014-07-18

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини