Инвестиционно предложение „Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващия сгуроотвал на “ТЕЦ Изток”

На основание чл.4, ал.  2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г., посл. изм. ДВ бр.94/2012г./ „Топлофикация Русе” ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение „Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващия сгуроотвал на “ТЕЦ Изток”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.128.66 по кадастрална карта на гр. Русе и начин на трайно ползване „Сгуроотвал”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Oбщина Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.


2014-06-16

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини