Възстановяване и укрепване конструкцията на съществуваща сграда

О Б Я В А
 

От  „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”

На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.

 
У В Е Д О М Я В А М Е
 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че дружеството има инвестиционно предложение за “Възстановяване и укрепване конструкцията на съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.37.37 и разширение на съществуваща сграда с идентификатор № 63427.8.37.36, намиращи се в ПИ с идентификационен № 63427.8.37, представляващ производствена площадка на „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе – Изток””.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе, кметство Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

 

2014-05-15

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини