Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ

ОБЯВА

от
„Топлофикация Русе” ЕАД,  гр.Русе
На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.)
„Топлофикация Русе” ЕАД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за :

Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя когенерационни мощности с гориво природен газ“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Oбщина Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.
Дата: 28.05.2020 г.
Гр.Русе


2020-05-29

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини