Подаване на жалби и сигнали

Уважаеми клиенти,
Вие имате право да подавате жалби и сигнали към дружеството в съответсвие с чл.69 от Общите условия (ОУ) за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация Русе“ АД. Ако не Ви удовлетворява отговора на жалбата, то тагава имате право да я отправите към КЕВР и Министерство на енергетиката, чрез „Топлофикация Русе“ АД в съответствие с член 69 от ОУ и чл.143 ал.3 от Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. КЕВР извършва контрол по спазването на условията по издадените лицензии и цените, по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на клиенти. Министерство на енергетиката извършва контрол по прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия. (Съответствие с чл.75 от Закона за енергетиката).

Жалбите до КЕВР и Министерство на енергетиката следва да са написани от жалбоподателя и подписани от него, с посочен адреса на жалбоподателя и в какво се състои жалбата, както и всички доказателства по нея включително и отговора от „Топлофикация Русе” АД.

Във връзка с изменение на чл.140 ал.7 и ал.8 от ЗЕ от 12.03.2021 година при монтиране на нови уреди във Вашите имоти (водомер за топла вода, топломер или разпределител) същите следва да са с дистанционен отчет. Монтираните уреди следва да са одобрени от фирмите, извършващи дялово разпределение в сградите, като „Топлофикация Русе” АД препоръчва всички новомонтирани уреди да са с отворен протокол. В съответствие с § 75 от ЗЕ До 1 януари 2027 г. монтираните средства по чл. 140, ал. 1 от Закона за енергетиката, които не са с възможност за дистанционно отчитане, се преустройват така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане.

Топлофикация Русе АД

2021-08-11

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини